Hàm căn bậc 2 trong Excel: Công thức và Ví dụ cụ thể

Hàm căn bậc 2 trong Excel được sử dụng để tính căn bậc 2 của một số dương trong bảng tính Excel. Trang Tin Đời Sống sẽ giới thiệu chi tiết về cách sử dụng hàm này.

Hàm căn bậc 2 trong Excel

Hàm căn bậc 2 thường được gọi là hàm SQRT trong Excel. Hàm này được sử dụng để tính căn bậc 2 của một số trong bảng tính Excel. Ngoài ra, hàm SQRTPI cũng được sử dụng để tính căn bậc 2 của một số nhân với số pi.

Công thức hàm SQRT trong Excel

Công thức hàm SQRT trong Excel có dạng như sau:

=SQRT(number)

Trong đó:

  • Number (tham số bắt buộc): là số cần tìm căn bậc hai. Tham số này phải là số dương, nếu không, hàm Excel sẽ trả về thông báo lỗi.

Cách sử dụng hàm căn bậc 2 trong Excel

Dưới đây là một số ví dụ để bạn hình dung cách sử dụng hàm SQRT trong Excel:

Ví dụ 1

Giả sử chúng ta có các số sau đây: 25, 49, 900, 121, 100. Nhiệm vụ của bạn là tính căn bậc 2 của các số này.

Công thức hàm căn bậc 2 Excel được sử dụng như sau:

=SQRT(tham chiếu)

Kết quả trả về sẽ như sau:

1 22 - Cú pháp hàm căn bậc 2 trong Excel - Trang Tin Đời Sống

Ví dụ 2

Trường hợp số cần tìm căn bậc 2 là một số âm, hàm SQRT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! vì căn bậc của một số âm không tồn tại.

Tuy nhiên, chúng ta có thể tính căn bậc 2 của một số âm bằng cách sử dụng hàm ABS.

Ví dụ: để tính căn bậc 2 của các số âm trong bảng dưới đây, chúng ta sử dụng công thức hàm SQRT có dạng như sau:

= SQRT(ABS(ref))

Kết quả trả về sẽ như sau:

4 13 - Cú pháp hàm căn bậc 2 trong Excel - Trang Tin Đời Sống

Hàm SQRTPI trong Excel

Hàm SQRTPI trong Excel tương tự như hàm SQRT, chỉ khác là hàm SQRTPI nhân thêm với số pi để cho ra kết quả. Cách sử dụng hàm SQRTPI cũng tương tự hàm SQRT.

Viết số mũ trong Excel

Cách nhanh nhất để viết số mũ trong bảng tính Excel là sử dụng phím tắt. Dưới đây là một số phím tắt để viết số mũ trong Excel:

  • Mũ 2: Nhấn và giữ các phím Alt+0+1+7+8.
  • Mũ 3: Nhấn và giữ các phím Alt+0+1+7+9.

Hàm POWER tính căn bậc 2

Ngoài hàm SQRT, trong Excel còn có thêm hàm Power, cũng được sử dụng để tính căn bậc 2 của một số trong bảng tính.

Công thức hàm căn bậc 2 Power trong Excel có dạng như sau:

= POWER(số n, power)

Trong đó:

  • Tham số đầu tiên (số n) có thể là số thực hoặc tham chiếu đến ô cần tính.
  • Tham số power là lũy thừa, số mũ mà số n được nâng lên.

Hàm Power trả về lỗi #NUM nếu một trong số các tham số mà chúng ta sử dụng là số âm.

Khác với SQRT, hàm Power trong Excel còn được sử dụng để tính căn bậc 2, căn bậc 3 và thậm chí căn bậc N.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm căn bậc 2 trong Excel

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng hàm căn bậc 2 trong Excel:

  1. Hàm SQRT trả về lỗi #NUM! nếu số cần tính căn bậc 2 là số âm.
  2. Chúng ta có thể sử dụng hàm SQRT kết hợp với các hàm Excel khác như ABS, ROUND, ROUNDUP và ROUNDDOWN.
  3. Hàm SQRT hoạt động tương tự như hàm Power, chỉ khác là hàm Power hoạt động như số mũ trong phương trình toán học.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng hàm căn bậc 2 trong Excel. Hãy truy cập Trang Tin Đời Sống để xem thêm các bài viết cùng chủ đề như Hàm Countifs trong Excel, Hàm Dsum trong Excel, Hàm Average trong Excel, Hàm Right trong Excel.

Rate this post