Tổng hợp tất tần tật các cách sử dụng hàm đếm trong Excel

Trong Excel, có nhiều hàm đếm dữ liệu và đối tượng trong một bảng tính, bao gồm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS và COUNTBLANK. Chúng ta hãy cùng khám phá cách sử dụng các hàm đếm trong Excel trên Laptop một cách chi tiết nhé!

Phân loại các hàm đếm trong Excel

Để đếm các dữ liệu và đối tượng trong một bảng tính, Excel cung cấp 5 loại hàm đếm khác nhau:

 • Hàm COUNT: Đếm số lượng ô chứa giá trị số trong phạm vi được chỉ định.
 • Hàm COUNTIF: Đếm số lượng ô trong phạm vi được chỉ định thỏa mãn một điều kiện cụ thể.
 • Hàm COUNTIFS: Đếm số lượng ô trong phạm vi được chỉ định thỏa mãn nhiều điều kiện cụ thể.
 • Hàm COUNTA: Đếm số lượng ô trong phạm vi được chỉ định có chứa giá trị (bao gồm cả kiểu văn bản, số, ngày tháng, …).
 • Hàm COUNTBLANK: Đếm số lượng ô trong phạm vi được chỉ định không chứa giá trị nào cả.

Hướng dẫn sử dụng các hàm đếm trong Excel như thế nào?

Đếm 1 điều kiện với hàm COUNTIF

Để sử dụng hàm COUNTIF trong Excel, bạn có thể áp dụng công thức sau:

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

 • Range: Là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đếm.
 • Criteria: Là điều kiện mà bạn muốn áp dụng để đếm các ô trong phạm vi dữ liệu.

Ví dụ: Để đếm số lượng mặt hàng có số lượng tồn lớn hơn 150, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNTIF(B2:B11,">150")

Kết quả trả về sẽ là số lượng mặt hàng có số lượng tồn lớn hơn 150.

Lưu ý rằng, hàm COUNTIF có thể sử dụng các ký tự đại diện như “?” và “*” để đại diện cho các ký tự bất kỳ trong điều kiện. Ngoài ra, hàm này không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Đếm với 2 điều kiện trở lên với hàm COUNTIFS

Để sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel, bạn có thể áp dụng công thức sau:

=COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2,...)

Trong đó:

 • Range1, range2,… là các phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đếm.
 • Criteria1, criteria2,… là các điều kiện tương ứng với từng phạm vi dữ liệu.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đếm số lượng ô trong phạm vi A1:A10 có giá trị bắt đầu bằng “A” và số lượng ô trong phạm vi B1:B10 lớn hơn hoặc bằng 5, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNTIFS(A1:A10,"A*",B1:B10,">=5")

Công thức trên sử dụng 2 điều kiện để đếm các ô trong 2 phạm vi dữ liệu khác nhau. Nếu ô trong phạm vi A1:A10 bắt đầu bằng “A” và ô trong phạm vi B1:B10 có giá trị lớn hơn hoặc bằng 5, nó sẽ được đếm trong kết quả trả về của hàm COUNTIFS.

Đếm ô có dữ liệu với hàm COUNTA

Để sử dụng hàm COUNTA trong Excel, bạn có thể áp dụng công thức sau:

=COUNTA(value1, value2, ...)

Trong đó:

 • Value1, value2,… là các giá trị hoặc phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đếm số lượng ô không rỗng trong đó.

Hàm COUNTA sẽ đếm số lượng ô trong các giá trị và phạm vi được chỉ định có chứa giá trị (bao gồm cả kiểu văn bản, số, ngày tháng, v.v.). Các ô rỗng sẽ không được đếm.

Ví dụ: Để đếm số lượng sinh viên đã nộp bài (có link bài tập), bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNTA(C2:C15)

Kết quả trả về sẽ là số lượng sinh viên đã nộp bài (có link bài tập).

Đếm ô trống với hàm COUNTBLANK

Để sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel, bạn có thể áp dụng công thức sau:

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

 • Range là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đếm số lượng ô trống.

Hàm COUNTBLANK sẽ đếm số lượng ô trống trong phạm vi dữ liệu được chỉ định và trả về kết quả là một số nguyên.

Chú ý rằng, hàm COUNTBLANK chỉ đếm số lượng ô trống, không đếm các ô chứa giá trị khác như số, văn bản, ngày tháng, v.v.

Có thể sử dụng ký tự đại diện “?” và “*” trong điều kiện COUNTIF như thế nào?

Hàm COUNTIF trong Excel cho phép sử dụng các ký tự đại diện “?” và “*” trong điều kiện để đại diện cho các ký tự bất kỳ. Cụ thể:

 • Ký tự “?” đại diện cho một ký tự bất kỳ trong chuỗi. Ví dụ: “?at” sẽ tìm kiếm những chuỗi có 3 ký tự và kết thúc bằng “at”, chẳng hạn như “cat”, “bat”, “hat”, v.v.
 • Ký tự “” đại diện cho một chuỗi bất kỳ (bao gồm cả chuỗi rỗng). Ví dụ: “at” sẽ tìm kiếm những chuỗi có kết thúc bằng “at”, chẳng hạn như “cat”, “bat”, “hat”, “flat”, “format”, v.v. Ngoài ra, “at” sẽ tìm kiếm những chuỗi có chứa “at” bất kỳ vị trí, chẳng hạn như “cat”, “hat”, “flat”, “format”, “attention”, v.v.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đếm số lượng ô trong phạm vi A1:A10 có giá trị bắt đầu bằng “A” và có đúng 3 ký tự, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNTIF(A1:A10,"A??")

Nếu bạn muốn đếm số lượng ô trong phạm vi A1:A10 có giá trị chứa chuỗi “at” ở bất kỳ vị trí nào, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNTIF(A1:A10,"at")

Lưu ý rằng, để tìm kiếm các ký tự đại diện “?” và “*”, bạn cần thêm dấu “~” trước chúng trong điều kiện. Ví dụ: để tìm kiếm chuỗi “abc”, bạn cần nhập điều kiện “~abc”.

Trên đây là tất tần tật những cách sử dụng hàm đếm trong Excel mà Trang Tin Đời Sống tổng hợp cho bạn. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn nhé!

Trang Tin Đời Sống

Rate this post