Cách dùng hàm DATE trong Excel – cách tính toán ngày tháng

Khi tính toán ngày trong Excel, hàm DATE là công cụ cơ bản nhất. Trong Excel, ngày và tháng không được lưu trữ dưới dạng ngày tháng mà được biểu diễn dưới dạng dãy số, đây là nguyên nhân chính của những hiểu lầm xảy ra. Hôm nay, Trang Tin Đời Sống sẽ giới thiệu với bạn cách sử dụng hàm DATE trong Excel.

Cú pháp hàm DATE

Hàm DATE trả về kết quả là một số thể hiện cho một ngày cụ thể. Cú pháp của hàm DATE như sau:

DATE(năm, tháng, ngày)

 • Năm: chỉ định năm. Excel hiểu giá trị năm dựa trên hệ thống ngày được thiết lập trên máy tính. Mặc định, Microsoft Excel cho Windows sử dụng hệ thống 1900. Với hệ thống ngày tháng này:
  • Nếu năm nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999, thì giá trị đó sẽ được sử dụng làm năm. Ví dụ: = DATE(2015, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2015.
  • Nếu năm nằm trong khoảng từ 0 đến 1899, Excel tính năm bằng cách cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: = DATE(100, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2000 (1900 + 100).
  • Nếu năm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!.

Mẹo: Để tránh nhầm lẫn, luôn ghi rõ bốn chữ số của năm. Ví dụ: nếu bạn nhập “01” hoặc “1” vào đối số năm, hàm DATE sẽ trả về kết quả năm 1901.

 • Tháng: là một số nguyên biểu thị tháng trong năm, từ 1 (tháng 1) đến 12 (tháng 12).

  • Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng số đó vào tháng 1 của năm đã chỉ định. Ví dụ: = DATE(2015, 15, 5) trả về ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
  • Nếu tháng nhỏ hơn 1 (giá trị âm hoặc 0), Excel trừ số tháng đó và thêm 1 vào tháng đầu tiên của năm đã chỉ định. Ví dụ: = DATE(2015, -5, 1) trả về ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).
 • Ngày: là một số nguyên biểu thị ngày trong tháng, từ 1 đến 31.

Tháng và ngày có thể là số âm hoặc dương, và Excel sẽ tính giá trị tương ứng dựa trên nguyên tắc đã mô tả ở trên.

Hàm DATE có sẵn trong tất cả các phiên bản của Excel từ 2000 đến 2016.

Ví dụ sử dụng hàm DATE

Hãy bắt đầu từ những ví dụ đơn giản nhất.

Dưới đây là cách sử dụng hàm DATE trong Excel để lấy một ngày cụ thể:

 • = DATE(2015, 5, 20) – trả về ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Thay vì chỉ định các giá trị cho năm, tháng và ngày trực tiếp trong một công thức, bạn có thể lấy một hoặc nhiều đối số từ các hàm khác:

 • = DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) – trả về ngày đầu tiên của năm hiện tại.
 • = DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) – trả về ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại.

Ví dụ 2: Hàm DATE để lấy ngày từ các ô khác

Hàm DATE rất hữu ích khi tính toán các ngày dựa trên các giá trị năm, tháng và ngày lấy từ các ô khác. Ví dụ:

 • = DATE(A2, A3, A4) – trả về ngày, tháng và năm từ ô A2, A3 và A4.

Ví dụ 3: Hàm DATE chuyển đổi chuỗi văn bản thành ngày

Trong trường hợp ngày được lưu trữ dưới dạng mà Excel không thể nhận ra, ví dụ dạng DDMMYYYY, bạn có thể sử dụng hàm DATE kết hợp với các hàm khác để chuyển đổi chuỗi văn bản thành ngày:

 • = DATE(RIGHT(A2,4), MID(A2,3,2), LEFT(A2,2))

Ví dụ 4: Cộng và trừ ngày trong Excel

Vì Excel lưu trữ ngày dưới dạng dãy số và thực hiện các phép tính trên các số này, khi bạn muốn cộng hoặc trừ một số ngày vào từ một ngày cụ thể, bạn cần chuyển đổi ngày đó thành số đầu tiên bằng hàm DATE. Ví dụ:

 • Cộng ngày vào một ngày: = DATE(2015, 5, 20) + 15 – cộng thêm 15 ngày cho ngày 20 tháng 5 năm 2015 và trả về kết quả là ngày 4 tháng 6 năm 2015.

 • Trừ ngày từ một ngày: = DATE(2015, 5, 20) - 15 – trừ đi 15 ngày từ ngày 20 tháng 5 năm 2015 và trả về kết quả là ngày 5 tháng 5 năm 2015.

Để trừ một ngày từ ngày hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức: = TODAY() - NGÀY (2015,5,20), công thức này tính số ngày giữa ngày hiện tại và một ngày được chỉ định.

Nếu bạn muốn cộng hoặc trừ hai ngày được lưu trữ trong hai ô khác nhau, bạn chỉ cần sử dụng công thức = A1 + B1 hoặc = A1 - B1.

Vậy đây là cách sử dụng hàm DATE trong Excel để tính toán ngày tháng. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức về Excel và ứng dụng nó vào công việc.

Rate this post