Hướng dẫn nộp bổ sung tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Posted by

Đối với những trường hợp cá nhân vì có sai sót nên dẫn đến việc kê khai thuế sai thì có được nộp bổ sung tờ khai thuế qua mạng hay không? Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quyết toán thuế một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời, trong bài viết này sẽ hướng dẫn nộp bổ sung tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng.

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật quản lý thuế năm 2006 quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

Trước khi CQT công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót và gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì sẽ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Như vậy, trong trường hợp người nộp thuế đã thực hiện việc kê khai thuế TNCN sai tại kỳ nộp thuế trước thì sẽ phải tiến hành thực hiện việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Bên cạnh đó, căn cứ theo Văn bản hợp nhất Số: 14/VBHN-BTC. Tại Khoản 5 Điều 10 văn bản này có quy định:

kê khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định mà người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì sẽ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

 

https://trangtindoisong.com/tim-hieu-quy-dinh-ve-thoi-han-nop-bao-cao-tai-chinh/

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trong trường hợp người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế sẽ tiến hành khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời bên cạnh đó phải tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trong trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trong trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).


Đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì phải lập hồ sơ khai bổ sung. Đối với số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu người nộp thuế đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.
…”

Như vậy, trong trường hợp người nộp thuế sai nhưng chưa nộp tờ khai quyết toán thuế chính thức tại cơ quan thuế thì sẽ được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp qua mạng là đúng, số tiền nộp tiền thuế thừa sẽ được bù trừ vào số thuế phải nộp ở kỳ sau hoặc sẽ được hoàn thuế.
 

https://trangtindoisong.com/